ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ขอนุมัติขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๕

0
27