ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๖

0
35