ประวัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากอำเภอดำเนินสะดวกประมาณ 14 กิโลเมตร 

เนื้อที่ ตำบลดอนคลังมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,889ไร่ หรือประมาณ 19.02 ตารางกิโลเมตร สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญ)

อาณาเขตติดต่อ                                                                                                       

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ         ตำบลโพหัก                อำเภอบางแพ             จังหวัดราชบุรี

ทิศใต้            ติดต่อกับ         ตำบลดอนไผ่               อำเภอดำเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ         ตำบลบัวงาม                อำเภอดำเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ         ตำบลดอนกรวย            อำเภอดำเนินสะดวก      จังหวัดราชบุรี

 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

map

          องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตร มีคูคลองธรรมชาติมากมายในบริเวณตอนใต้ของตำบล และส่วนบริเวณตอนล่างของตำบลมีคูคลองธรรมชาติกระจายตัวออกไปตามพื้นที่แต่ไม่มาก คลองที่สำคัญคือคลองบัวงาม คลองสลักเผือก คลองรางเตาอิฐ ลำรางหนองกลับ และลำรางหนองแร้ง ฯลฯ

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ภูมิอากาศโดยทั่วไปของตำบลดอนคลัง ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน           เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

      ฤดูฝน            เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

      ฤดูหนาว         เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม   ถึงเดือนกุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 11,889ไร่ หรือประมาณ 19.02 ตารางกิโลเมตร ซึ่งอาจแบ่งการใช้ที่ดินออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้

1. พื้นที่ถือครองเพื่อการอยู่อาศัย

2. พื้นที่ถือครองเพื่อการดำเนินกิจการค้าขายและธุรกิจขนาดย่อม

3. พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่การใช้ประโยชน์ลักษณะนี้มากที่สุด ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

1. แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือแม่น้ำแม่กลอง

2. ลำคลองสายหลัก เช่น คลองส่งน้ำตาคตฝั่งซ้าย คลองดำเนินสะดวก และคลองขนาดเล็กสายต่างๆภายในตำบลดอนคลัง

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

– ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังไม่มีป่าไม้

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีขอบเขตความรับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 ชื่อโคกตับเป็ด             นายชัยรัตน์      อุ่นรั้ว             ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านโคกกลาง          นายภาณุวัฒน์   ชูนิตย์            ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านดอนคลัง           นายณรงค์       ปีบัว              ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านหัวโคก             นายสมพงษ์     เอี่ยมขำ          ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านรางเฟื้อ            นายรังสรรค์     โฆษิตาภา        ตำแหน่ง กำนันตำบลดอนคลัง

2.2 การเลือกตั้ง

แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 5 เขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย

เขตเลือกตั้งที่ 1 สถานที่เลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 หมู่ที่ 1

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 2

หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 3

หน่วยเลือกตั้งที่ 4 หมู่ที่ 4

หน่วยเลือกตั้งที่ 5 หมู่ที่ 5

ศาลาวัดโคกตับเป็ด

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

ศาลาประชาคม

โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178

ศาลาประชาคม

 

3.ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรในตำบลดอนคลัง มีจำนวนทั้งสิ้น  4,908  คน แยกเป็นชายจำนวน 2,343 คน หญิง  2,565 คน  จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น  1,582  ครัวเรือน แยกเป็น

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)

ครัวเรือน (หลังคาเรือน)

1 บ้านโคกตับเป็ด

432

494 926

297

2 บ้านโคกกลาง

518

529 1,047

317

3 บ้านดอนคลัง

557

625 1,182

371

4 บ้านหัวโคก

643

728 1,371

438

5 บ้านรางเฟื้อ

193

189 382

159

รวมทั้งสิ้น

2,343

2,565 4,908

1,582

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

กลุ่มอายุ

จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
น้อยกว่า 1 ปี 28 16 44
1 – 10 ปี 264 244 508
11 – 20 ปี 321 308 629
21 – 30 ปี 363 368 731
31 – 40 ปี 348 368 716
41 – 50 ปี 383 415 798
51 – 60 ปี 319 391 710
61 – 70 ปี 187 233 420
71 – 80 ปี 79 136 215
81 – 90 ปี 40 66 106
91 – 100 ปี 5 15 20
มากกว่า 100 ปี 1 1

 

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังมีสถานศึกษา ดังนี้

                1) โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 บริเวณที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลดอนคลัง

โรงเรียนในสังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มโรงเรียน     : โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

                2) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี บริเวณที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง

โรงเรียนในสังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงส่องหล้า 2 บริเวณที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง

มีบุคลากร

ครูผู้ดูแลเด็ก               จำนวน 2 คน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก         จำนวน 1 คน

ผู้ดูแลเด็ก                  จำนวน 1 คน

4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย บริเวณที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง

4.2 สาธารณสุข

ข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณสุข การให้บริการด้านสุขภาพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล   ดอนคลัง  มีดังนี้

                   – โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคลัง  สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดอนคลัง

4.3 อาชญากรรม

           ตำบลดอนคลังอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก มีตำรวจชุมชนคอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลา ทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่อยู่ระดับน้อย ประกอบกับเป็นพื้นที่สวนเป็นส่วนมาก

4.4 ยาเสพติด

            ตำบลดอนคลังอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรดำเนินสะดวก คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ มีการป้องกันโดยให้ความรู้กับชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ทำให้ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ การปราบปรามโดยการตั้งจุดตรวจค้น กลุ่มเป้าหมาย จับกุมผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำไปบำบัด

4.5 การสังคมสงเคราะห์

            ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับบัตรผู้พิการ

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

             องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีเส้นทางการคมนาคม คือ ทางบก ในการคมนาคมทางบกใช้ถนนสายดอนคลัง – บัวงาม เป็นถนนลาดยางตลอดสายเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 325 นอกจากนี้ยังมีถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบล

5.2 การไฟฟ้า

             การบริการด้านไฟฟ้าและแสงสว่างในเขตพื้นที่ตำบลดอนคลังได้รับการให้บริการจ่ายกระแสไฟฟ้า โดยการดำเนินการของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งให้บริการไฟฟ้าในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง  โดยให้บริการระบบไฟฟ้าทั้งภายในอาคารและระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ระบบไฟฟ้าใช้ในการเกษตร ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ กระแสไฟฟ้าตกบ่อย

             การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ได้ดำเนินการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามแนวถนน  จุดตัดทางแยกร่วม และสถานที่สำคัญต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืน แต่ในปัจจุบัน การดำเนินการยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบล เนื่องจากงบประมาณที่มีอย่างจำกัด ขาดอุปกรณ์เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ที่ปฏิบัติงานไฟฟ้า ส่งผลให้การให้บริการแก้ไขปัญหาอาจเกิดความล่าช้าไม่สามารถเกิดการแก้ไขปัญหาได้ทันที แต่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ไม่ได้วางเฉยมีการประสานหน่วยงาน พื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพที่เพียงพอ มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่พร้อมในการปฏิบัติงานเข้ามาช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ดี

5.3 การประปา

มีการประปาหมู่บ้าน จำนวน 7 แห่ง

– สถานที่ตั้ง ณ วัดโคกตับเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1-4

– สถานที่ตั้ง ณ ริมคลองสายใหญ่ ตาคต ดำเนินสะดวก ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1-4

– สถานที่ตั้ง ณ อบต.ดอนคลัง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1-4

– สถานที่ตั้ง ณ บ้านที่มีผู้อุทิศให้ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 2 บางส่วนและหมู่ที่ 3 บางส่วน

– สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายโต้ง ปี่บัว ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1-4

– สถานที่ตั้ง ณ สำนักแม่ชีตำบลดอนคลัง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 4 บางส่วน

– สถานที่ตั้ง ณ บ้านนายบุญเลิศ ทองเครือเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 5ทั้งหมู่บ้าน มีการ     ประปาผิวดิน  จำนวน 1 แห่ง

– สถานที่ตั้ง ณ ริมถนนเลียบคลองชลประทาน บ้านโคกตับเป็ด ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการหมู่ที่ 1-2

5.4 โทรศัพท์

         เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง ได้รับการบริการระบบโทรศัพท์ บริษัท TOT จำกัด (มหาชน)  และใช้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือโทรศัพท์มือถือ) ติดต่อประสานงาน ซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือพัฒนาไปมาก สามารถเชื่อต่อระบบอินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก มีการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสานต่างๆ โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่าง 3G 4G หรือ WI-FI

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

– ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังไม่มีที่ทำการไปรษณีย์

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

        ด้วยสภาพพื้นที่ตำบลดอนคลัง มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก เช่น การทำสวนผัก ผลไม้ ทำนา และเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วง ละมุด แก้วมังกร ชมพู่ ฝรั่ง มะพร้าว มะนาว ฯลฯ ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่มีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายเพราะผลผลิตมีกำไรน้อย เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูง สำหรับอาชีพรองลงมาได้แก่ การค้าขาย รับจ้างทั่วไป และอื่นๆ

6.2 การประมง

– ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังมีการทำอาชีพประมง คือ การเลี้ยงกุ้ง

6.3 การปศุสัตว์

– เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เป็ด วัว สุกร

6.4 การบริการ

ศูนย์บริการประชาชน

ที่ ชื่อศูนย์บริการ
1 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
2 ศูนย์แจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
3 ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลดอนคลัง
4 ศูนย์ประสานงานรักษาความปลอดภัยประจำท้องถิ่น
5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
6 การให้บริการยืมใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
7 การให้บริการยืมใช้อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
8 การให้บริการยืมใช้เต็นท์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง
9 การให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์อื่นๆ
10 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนคลัง

 

6.5 การท่องเที่ยว

– ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน เช่น  ประเพณีงานไทยทรงดำ และการจัดงานประเพณีต่างๆ

6.6 อุตสาหกรรม

– การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 4

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

ประเภท หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5
ชุมสายโทรศัพท์
ร้านกาแฟสด
ร้านค้า 3 3 5 4 1
โรงเรือนเกษตรกรรม
ตัดเย็บเสื้อผ้า 3 1
อาหารตามสั่ง 3 1 2 2 1
เย็บรองเท้า
ร้านเสริมสวย 3 1 3
เสาสัญญาณ 2 2
ร้านตัดผมชาย 3 1 1
โรงเพาะเชื้อเห็ด
ร้านซ่อมมอเตอร์ไซต์ 1 2 1
อู่ซ่อมรถยนต์ 1
สวนกล้วยไม้ (โรงเรือนเกษตรกรรม) 1
โกดัง
ห้องเช่า 2 1 2 3
โรงงาน 1 2
ขายวัสดุที่ทำจากซีเมนต์ 1 1
ขายปูนขาว แร่ธาตุ อาหารเสริมสัตว์น้ำ 1
รับซื้อยางเหลือใช้
ร้านซ่อมเครื่องยนต์ 1
บ่อดิน
สวนอาหาร
ร้านเกมส์ 1 1

 

6.8 แรงงาน

– ในเขตพื้นที่ของตำบลดอนคลังส่วนมากใช้แรงงานจากคนในพื้นที่ เนื่องจากส่วนมากเป็นพื้นที่เกษตรกรรม

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

     หมู่ที่ 1 ชื่อบ้านโคกตับเป็ด              นายชัยรัตน์       อุ่นรั้ว              ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 2 ชื่อบ้านโคกกลาง                นายภาณุวัฒน์    ชูนิตย์             ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 3 ชื่อบ้านดอนคลัง                 นายณรงค์         ปี่บัว              ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 4 ชื่อบ้านหัวโคก                   นายสมพงษ์      เอี่ยมขำ           ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน

     หมู่ที่ 5 ชื่อบ้านรางเฟื้อ                  นายรังสรรค์       โฆษิตาภา        ตำแหน่ง กำนันตำบลดอนคลัง

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

table 1

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

           เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลัง มีคลองธรรมชาติที่สำคัญเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคทำการเกษตรและการคมนาคมทางน้ำ ที่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ในตำบลดอนคลัง   ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตำบลดอนคลังมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีลำคลองจำนวน  7  แห่ง

ข้อมูลแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

 ที่   ชื่อแหล่งน้ำ  หมู่ที่ กว้าง (เมตร)  ยาว (เมตร) ลึก (เมตร) การใช้ประโยชน์
1. คลองรางสามพิมพ์ หมู่ 1 บ้านโคกตับเป็ด

10

2,000

2

2. คลองสายใหญ่ตาคต-ดำเนินฯ หมู่ 1 บ้านโคกตับเป็ด

20

4,500

2.50

3. คลองรางกาบหมาก หมู่ 2 บ้านโคกกลาง

10

2,500

2

4. คลองมารวย หมู่ 3 บ้านดอนคลัง

10

2,000

2

5. คลองรางบัวขาว หมู่ 4 บ้านหัวโคก

10

3,500

2

6. คลองหนองกรับ หมู่ 4 บ้านหัวโคก

10

2,000

2

7. คลองรางเตาอิฐ หมู่ 5 บ้านรางเฟื้อ

10

2,000

2

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

1. แม่น้ำลำคลอง

2. ลำคลอง ประกอบด้วย  คลองรางสามพิมพ์, คลองสายใหญ่ตาคต-ดำเนินสะดวก,       คลองรางกาบหมาก, คลองมารวย, คลองรางบัวขาว, คลองหนองกรับ, คลองรางเตาอิฐ

3. ระบบประปาหมู่บ้าน

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

             ประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคลังส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีวัดเป็นศูนย์กลางยึดเหนี่ยวจิตใจ ได้แก่

1. วัดดอนคลัง     ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4  ตำบลดอนคลัง

2. วัดโคกตับเป็ด  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนคลัง

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

            เนื่องจากประชากรที่อาศัยอยู่ในตำบลดอนคลัง มีความหลากหลายทางกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่   คนไทยเชื่อสายไทยทรงดำ เชื้อสายจีน มอญ เป็นต้น ดังนั้นประเพณีและวัฒนธรรมที่ชาวบ้านนับถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาจึงมีความแตกต่างและหลากหลาย ได้แก่

            – ประเพณีเสนเรือนของลาวโซ่ง หรือไทยทรงดำ : ประเพณีเสนเรือน หรือประเพณีเสนผีเรือนที่จัดขึ้นเพื่อเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ด้วยเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนที่ตายไปจะได้ไม่อดอยากมีความเป็นอยู่สุขสบาย      ให้ลูกหลานที่อยู่ในชีวิตอย่างสุขสบายด้วย พิธีเสนเรือนจะไม่ทำใน เดือน 9 กับเดือน 10 แต่นิยมทำในเดือน 4 เดือน 6 และเดือน 12  เพราะว่าเป็นเดือนที่ว่างและมีข้าว ปลา อาหารสมบูรณ์

           – ประเพณีป้าดตง คือพิธีการเซ่นไหว้ผีเรือนของตนกินทีห้องกะล้อห้อง วันที่จัดป้าดตง “มื้อเวนตง”เป็นการเซ่นไหว้อย่างธรรมดาต่างจากพิธีเสนและพิธีป้าดตงข้าวใหม่ อีกทั้ง ชาวไทยทรงดำตำบลดอนคลัง ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชาวไทยทรงดำ ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 5 ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแสดง เช่น การอนุรักษ์การแต่งกายชุดไทยทรงดำ การรำไทยทรงดำ การรำแคน และการทำอาหารพื้นบ้านไทยทรงดำ และรับประทานอาหารร่วมกัน และได้มีการสานความสัมพันธ์กับชาวไทยทรงดำกับพื้นที่อื่นในประเพณี ด้วยการเชิญให้ชาวไทยทรงดำพื้นที่ต่างๆ มาร่วมงานฟื้นฟูประเพณีไทยทรงดำของตำบลดอนคลัง

           – ประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาเป็นเวลานาน เป็นวันครอบครัว เป็นประเพณีที่คนไทยถือว่าทุกคนในครอบครัวและญาติ พี่น้องได้มาพบกัน พร้อมหน้าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ให้ลูกหลานได้สืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามให้ยืนยาว ชุมชนจึงได้ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี โดยจัดให้มีการทำบุญตักบาตร และบุคคลสำคัญในท้องถิ่น รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและพิธีแห่พระพุทธรูป/สรงน้ำพระสงฆ์

          – ประเพณีตรุษจีน เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีน เป็นวันที่ 1 เดือน 1 ของจีน ตามวันทาง จันทรคติ ถือเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ของปี และเป็นวันแรกของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งจีนจะแบ่งเวลาหนึ่งปีเป็น 4 ฤดู คือ ชุง แห่ ชิว ตัง โดยประชาชนตำบลดอนคลังที่มีเชื้อสายจีนจะถือประเพณีปฏิบัติอยู่ 3 วันคือ วันจ่าย วันไหว้ และวันเที่ยว

          – ประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีโบราณของไทยที่สืบทอดกันมาซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

          – ประเพณีในวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนาของไทย เป็นต้น

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

การจำแนกประเภทองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มบุคคลในเขตตำบลดอนคลัง ได้แก่

1. ภูมิปัญญาด้านการศึกษา

2. ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม

3. ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมและหัตถกรรม

4. ภูมิปัญญาด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน

5. ภูมิปัญญาด้านกฎหมาย

6. ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรพื้นบ้าน

7. ภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นถิ่น

8. ภูมิปัญญาด้านภาษาถิ่น

9. ภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยทรงดำ

10. ภูมิปัญญาด้านศาสนา จริยธรรม

ภาษาถิ่น

– ภาษาไทยทรงดำ ( ลาวโซ่ง )

– ภาษากลาง

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

– กระเป๋าหนังแฟชั่น

– แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เช่น กล้วยม้วนอบน้ำผึ้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ พริกแกงสูตรโบราณต่างๆ

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

9.1 น้ำ

– น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝน แม่น้ำแม่กลอง คลองต่างๆ และระบบประปาหมู่บ้าน

9.2 ป่าไม้

– ไม่มีป่าไม้

9.3 ภูเขา

– ในเขตตำบลดอนคลังไม่มีภูเขา

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ

– ในพื้นที่ของตำบลดอนคลังส่วนมากสำหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการตามลำดับ และมีพื้นที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นที่สาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ก็ได้แก่ ดิน น้ำ ต้นไม้